วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กีฬาต้านยาเสพติด กศน.เกมส์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กศน.เกมส์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การอบรมพัฒนาศักภาพครู บุคลากร กศน.ตำบลหนองกุงศรี โดยใช้สื่อ ETV

บุคลากร กศน.ตำบลหนองกุงศรี อบรมการพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้สื่อ ETV ณ กศน.ตำบลหนองกุงศรีวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2558 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ณ วัดใหม่สุวรรณาราม  ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการจัดอบรมหลักสูตร พื้นฐานอาสายุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558  กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดโครงการจัดอบรมหลักสูตร พื้นฐานอาสายุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ วัดบัวระพา บ้านทมนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี