วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด