วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แข่งขันทักษะวิชาการ รอบ CHAMP OF THE CHAMP ระดับอำเภอ

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 08:00-16:30 น. กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ รอบ CHAMP OF THE CHAMP  ระดับอำเภอ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด


วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินคืนคนดีสู่สังคม ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

วันที่ 22-30 สิงหาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เป็นวิทยากรกระบวนการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินคืนคนดีสู่สังคม ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ณ วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม


วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันแม่แห่งชาติ ' 57

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 08:00 - 12:00 น. บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด


วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครู 1 วิจัย 1 โครงงาน และจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 08:30-17:00 น. กศน.อำเภอโนนสะอาดโดย ดร.ธนากร  หาญกุล และบุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ทุกคน อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ 1 ครู 1 วิจัย 1 โครงงาน และจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องประชุมดอกอ้อยบาน กศน.อำเภอโนนสะอาด